پرفسور John Shields

حضور پرفسور John Shields ازدانشکده Business سیدنی به همراه سایر نمایندگان سال 95

حضور پرفسور جان شیلد John Shields ازدانشکده Business سیدنی : در پی جلسه با مدیر بخش اعزام دانشگاه سیدنی آقای Feras Sallan در شهریور ماه 95 و نتایج مثبت بدست آمده بار دیگر در مهرماه برگزاری ملاقات نماینده غلمی Business سیدنی همراه با سایر نمایندگان بخش بین الملل این دانشگاه با متقاضیان مشتاق به تحصیل …

حضور پرفسور John Shields ازدانشکده Business سیدنی به همراه سایر نمایندگان سال 95 ادامه »