حضور کارشناس ارشد

حضور کارشناس ارشد موسسه گروه راد درکارگاه آموزشی سال 95

دانشگاه گریفیت یکی از عوامل کارآیی هر سازمان، ارتقاء سطح علمی منابع انسانی آن سازمان است و شرکت در کارگاه های آموزشی دانشگاه ها به نوعی باز آموزی پرسنل است که در ارائه بهبود خدمات تاثیر بسزایی دارد. حضور کارشناس ارشد موسسه گروه راد درکارگاه آموزشی دانشگاه گریفیت در دبی به مدت دو روز در …

حضور کارشناس ارشد موسسه گروه راد درکارگاه آموزشی سال 95 ادامه »