پرفسور John Shieldsحضور پرفسور John Shields ازدانشکده Business سیدنی به همراه سایر نمایندگان سال 95

حضور پرفسور جان شیلد John Shields ازدانشکده Business سیدنی : در پی جلسه با مدیر بخش اعزام دانشگاه سیدنی آقای Feras Sallan در شهریور ماه 95 و نتایج مثبت بدست آمده بار دیگر در مهرماه برگزاری ملاقات نماینده غلمی Business سیدنی همراه با سایر نمایندگان بخش بین الملل این دانشگاه با متقاضیان مشتاق به تحصیل در زمینه های تجاری و اقتصادی فرصت مناسبی برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از برخی شرایط تحصیلی در بهترین دانشگاه استرالیا بود.

آخرین روادید